Κατσίγαρος


Το λιόζουμο μετά τη διαλογή του λαδιού.


30